Privacy verklaring

Privacy verklaring REELYSE.COM- januari 2015

 

Reikwijdte Privacy verklaring

Onderhavige Privacy Policy geldt voor alle bezoekers van de website en de webwinkel van REELYSE

 

Contactgegevens REELYSE

De website en webwinkel van REELYSE zijn eigendom van – en worden beheerd door –VOF bybussels.com, statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch en kantoorhoudende te (5211 ML) ‘s-Hertogenbosch, aan de Hinthamerstraat 189. Het inschrijvingsnummer van VOF bybussels.com bij de Kamers van Koophandel is 62177230.

 

Respect voor privacy

VOF bybussels.com (hierna tevens te noemen: “REELYSE”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en webwinkel en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan REELYSE verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Gebruik van uw gegevens

Als u op de webwinkel van REELYSE een bestelling plaatst, heeft REELYSE uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om uw gebruik van de website en de webwinkel van REELYSE te optimaliseren, kan REELYSE, met uw toestemming, uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw bestelling en de gegevens met betrekking tot het gebruik van de diensten van REELYSE opslaan en bewaren. Hierdoor kan REELYSE haar website en webwinkel beter op u afstemmen en u zaken aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

Als u via de website en/of via de webwinkel van REELYSE een account aanmaakt, bewaart REELYSE de door u doorgegeven informatie, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen.

Met uw toestemming gebruikt REELYSE uw gegevens om u te informeren over aanbiedingen, over speciale acties en over mogelijke (nieuwe) ontwikkelingen van de website en webwinkel van REELYSE. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dat REELYSE laten weten door een e-mail te sturen naar info@reelyse.com.

Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met REELYSE. Onze contactgegevens kunt u bovenaan deze Privacy Verklaring vinden.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van de website en webwinkel van REELYSE bijgehouden. Informatie zoals de bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie worden door REELYSE slechts voor intern beleid gebruikt. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

 

Inzien, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U bent gerechtigd REELYSE schriftelijk een overzicht te vragen van uw gegevens die door REELYSE worden verwerkt. Ook kunt u om correctie of verwijdering van uw gegevens verzoeken.

Uw verzoek tot het opvragen, het wijzigen of het verwijderen van uw gegevens dient door u digitaal te geschieden met gebruikmaking van het e-mail adres dat bij REELYSE bekend is.

Na ontvangst van uw verzoek zal REELYSE zo spoedig mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

 

Het delen van uw gegevens met derden

REELYSE zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. REELYSE zal uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. De door REELYSE ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben geen toestemming om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor REELYSE te kunnen uitvoeren of indien dit noodzakelijk is om aan hun wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. REELYSE behoudt zich het recht voor deze cookies te gebruiken om u, bij een volgend bezoek aan de website en webwinkel van REELYSE, te kunnen herkennen. Cookies stellen REELYSE in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot het identificeren van personen.

U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies tijdens uw bezoek aan de website en webwinkel van REELYSE toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.

 

Links

De website en webwinkel van REELYSE kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze websites kunnen geheel onafhankelijk van REELYSE opereren, zonder dat REELYSE ook maar enige zeggenschap over deze website(s) heeft. REELYSE is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die wordt verstrekt of verkregen door of via deze websites. Evenmin is REELYSE aansprakelijk voor enig ander gebruik van deze websites.

Onderhavige Privacy Verklaring heeft slechts betrekking op de website en de webwinkel van REELYSE.

 

Wijzigingen Privacy Verklaring

REELYSE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop zij met gegevens omgaat en om de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy Verklaring aan te passen.

Indien REELYSE de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy Verklaring aanpast en zij deze aanpassingen wil toepassen op de door u – reeds voor bedoelde wijziging(en) – verstrekte gegevens, wordt u hierover op het door u doorgegeven e-mailadres geïnformeerd. U kunt in dergelijk geval binnen zeven werkdagen na verzending van deze e-mail schriftelijk, dan wel via elektronische weg, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens volgens de aangepaste Privacy Verklaring.

Op deze pagina treft u altijd de meest recente versie van de Privacy Verklaring aan.


Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Verklaring van REELYSE, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@reelyse.com. Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met REELYSE.